کـشف کـردن

داستـان مـا

نام مجموعه رستوران هـفت خــوان برگرفته شده از شاهنامه، شاهكار حماسـي زبان فارســــي، اثر حكيــم ابوالقاسـم فردوسي مي باشد. مراد از "هفت خوان " و يا ديگر وجه متداول آن "هفت خان" هفت منزل و سرايي است كه رستم براي رهايي كيكـاووس از بند اسارت پيمود. البته كلمه "خوان " در متون ادبي فارسي به معناي سفـره و طَبَق خوردنـي به كاربرده شده است.

هـفـت خـوان

  • International Children's Day
    International Children's Day
  • International Children's Day
    International Children's Day
  • International Children's Day
    International Children's Day
MAR18ND 2018

مجموعه ای متفاوت

مجموعه ای متفاوت

از بهترین ها

رزرواسیون
رزرواسیون
به راحتی می توانید میز خود را رزرو کنید.
دانـلود
اپلیکیشن هفت خوان